ការរចនា និងគំរូប្លង់ប្រភេទផ្ទះមួយជាន់ E0 House "Satsuki"
 • • ព័ត៌មានបន្ថែម

  - ទំហំផ្ទះ: 4.1×14m, 4.2×14m

  - ចំនួនផ្ទះល្វែង: 563

  - បន្ទប់គេង: 2

  - បន្ទប់ទឹក: 3

  - កន្លែងចតឡាន: 1

  - តម្លៃចាប់ពី: $49,500

 • • ជាន់ផ្ទាល់ដី

 • • ជាន់ឡៅតឿ

ការរចនា និងគំរូប្លង់ប្រភេទផ្ទះមួយជាន់ E0E1 House "Botan"
 • • ព័ត៌មានបន្ថែម

  - ទំហំផ្ទះ: 4.1×14m, 4.2×14m

  - ចំនួនផ្ទះល្វែង: 102

  - បន្ទប់គេង: 4

  - បន្ទប់ទឹក: 5

  - កន្លែងចតឡាន: 1

  - តម្លៃចាប់ពី: $74,000

 • • ជាន់ផ្ទាល់ដី

 • • ជាន់ឡៅតឿ

 • • ជាន់ទីមួយ

Top