វិញ្ញាបនបត្រ
អាជ្ញាបណ្ណអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុប្រភេទទី៣
លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
លិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសាងសង់
វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ
លិខិតបញ្ជាក់ព័ត៌មានសុរយោដី