សំនួរចម្លើយ

យើងបានធ្វើការសាកសួរអតិថិជនបុរីមហាសែនសុខចំនួន២០០នាក់នូវសំនួរខ្លះៗ។ តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើហេតុអ្វីពួកគាត់សម្រេចចិត្តទិញបុរីមហាសែនសុខ៖   សំនួរ៖ តើលោកអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាន? ចម្លើយ៖ ដូចដែលឃើញស្រាប់ហើយ ភាគច្រើននៃអតិជនមានអាយុពី៣០ ទៅ៣៩ឆ្នាំ ហើយអាយុ២០ជាងមានប្រមាណ២៧ភាគរយ   សំនួរ៖ តើមូលហេតុអ្វីដែលជម្រុញឱ្យលោកអ្នកទិញផ្ទះ? ចម្លើយ៖  មូលហេតុចម្បងដោយសារតែផ្ទះបច្ចុប្បន្នចាស់ ហើយចង់រើទៅនៅផ្ទះថ្មីដោយសារតែចំនួនសមាជិកកើនឡើង។ ការវិនិយោគរួមមានការជួល និងបង្កើតប្រាក់ចំនូលតាមរយៈការលក់បន្តក្នុងពេលខាងមុខ   សំនួរ៖ តើអ្វីជាមូលហេតុចម្បងក្នុងការទិញផ្ទះថ្មី? ចម្លើយ៖ ៧៥%នៃអ្នកទិញគឺទិញសម្រាប់រស់នៅ   សំនួរ៖ តើគម្រោងបង់រប្រភេទណាដែលអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍? ចម្លើយ៖ ៨៨%នៃអ្នកទិញធ្វើការកម្ចីប្រាក់   សំនួរ៖ តើលោកអ្នកដឹងអំពីបុរីមហាសែនសុខតាមរបៀបណា? ចម្លើយ៖  អតិថិជនប្រមាណ៤០%ដឹងតាមរយៈជិះកាត់ផ្ទះគំរូ, ២៧%តាមការមើលfacebook , ២០%តាមរយៈមិត្តភក្កិ ក្រុមគ្រួសារ និងភ្នាក់ងារលក់   សំនួរ៖ តើអ្វីជាកង្វល់របស់លោកអ្នកចំពោះការទិញបុរី? ចម្លើយ៖ ភាគច្រើនជួបប្រទះបញ្ហាថវិកា ដូចជាលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ ការសិក្សាប្រាក់កម្ខី និងតម្លៃជាដើម។ មួយវិញទៀតគឺម្ចាស់អភិវឌ្ឍ ដែលរួមមានគុណភាពសំណង់ លិខិតអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរ និងកាលវិភាគសាងសង់។…